Czynności bankowych, które mogą wykonywać banki spółdzielcze

– 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

Więcej

Czym jest polecenie pobrania?

Zleceniodawca może odwołać polecenie przelewu pisemną dyspozycją, jeżeli do momentu wpływu odwołania bank nie obciążył jego rachunku. Na życzenie zleceniodawcy oddział banku może potwierdzić pisemnie wykonanie polecenia przelewu. Ma to praktyczne znaczenie, gdy zleceniodawca reguluje w ten sposób opłaty na rzecz instytucji, które żądają ich natychmiastowego udokumentowania. Potwierdzone tak polecenia przelewu nie mogą być odwołane.

Więcej

Bankowy plan kont – kontynuacja wątku

BPK jest tak skonstruowany, że umożliwia prezentowanie odbiorcom zewnętrznym w jednolitej formie gospodarki i sytuacji poszczególnych banków. Chociaż ustala on pewną obligatoryjną listę kont, daje jednak bankom możliwość indywidualnych rozwiązań pod warunkiem, że będą sporządzać sprawozdania finansowe w jednolitej i zgodnej ze standardem europejskim formie. Jego budowa przewiduje konta ogólne i wyznaczniki. Konta ogólne pełnią funkcje kont syntetycznych. Oznaczone są one liczbą, z których pierwsza cyfra oznacza zespół, do którego konto należy. Ewidencja bilansowa i pozabilansowa na kontach ogólnych przedstawia aktualną sytuację majątkową banku. Są one zgrupowane w dziesięciu zespołach:

Więcej

Stosunki klienta z bankiem

Stosunki klienta z bankiem mają charakter umowny, regulowany Prawem bankowym, Kodeksem cywilnym i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami. Może je wydawać także prezes NBP w ramach uprawnień wynikających z prawa bankowego i publikować w Monitorze Polskim. Dotyczą one w dziedzinie operacji rozliczeniowych funkcjonowania rachunków bankowych, form i trybu rozliczeń, zasad ewidencji bankowej itp. Ukazuje się także Dziennik Urzędowy NBP, gdzie publikuje się obowiązujące banki zarządzenia i obwieszczenia prezesa NBP, np. dotyczące oprocentowania kredytów refinansowych. Niezależnie od wymienionych przepisów poszczególne banki wydają regulaminy, nazywane najczęściej instrukcjami i zarządzeniami ich prezesów, które precyzują warunki zawieranych umów, np. o otwarcie rachunku bankowego czy innych czynności usługowych, w tym rozliczeń pieniężnych. Postanowienia regulaminów wiążą klienta, jeśli w indywidualnej umowie nie ustali on odmiennie swoich praw i obowiązków. Regulamin jest wówczas wiążący dla klienta, jeżeli zostanie mu udostępniony najpóźniej przy zawarciu umowy. Przy powtarzaniu danej umowy bank jest obowiązany powiadomić klienta o wszelkich zmianach wprowadzonych do uprzednio doręczonego regulaminu. Ogłoszenie (wywieszenie) regulaminu w ogólnie dostępnym miejscu, zazwyczaj w sali operacyjnej oddziału banku, uważa się na udostępnienie go klientowi.

Więcej

Skutki wyceny oprocentowanego zabezpieczanego instrumentu finansowego

Skutki wyceny oprocentowanego zabezpieczanego instrumentu finansowego bank powinien rozliczać w czasie i odnosić do wyniku finansowego, począwszy od dnia ustanowienia zabezpieczenia przed określonym ryzykiem. Skutki wyceny tego zabezpieczanego instrumentu powinny być w całości rozliczone przed upływem terminu wymagalności zapadalności instrumentu.

Więcej

Należności

W sprawozdaniu ubezpieczycieli należności wykazywane są w podziale na |odzaje działalności, a mianowicie: ubezpieczenia bezpośrednie, reasekuracja bierna i czynna, pozostała działalność, w tym komisaryczna, fraz w podziale na: należności od jednostek powiązanych, należności od pozostałych jednostek.

Więcej

Ekonomiczna ocena weksla

Bank komercyjny może zatrzymać dyskontowany weksel we własnym „portfelu wekslowym” lub redyskontować go w NBP. Warunki redyskonta ustala odpowiedni regulamin NBP. Redyskonta dokonują oddziały okręgowe NBP, przyjmujące weksle zdyskontowane przez oddziały banków mające siedziby w ich okręgach bankowych. Redyskontując weksel oddział okręgowy NBP dokonuje następujących operacji i księgowań:

Więcej

Regulacje wydawane przez komisję Narodowej Komisji Bankowej

Wpływ na ujęcie określonych operacji w księgach rachunkowych ich prezentację w sprawozdaniach finansowych, oraz na działalność banku mają także regulacje wydawane przez Komisję Nadzoru Bankowego i Zarząd Narodowego Banku Polskiego. Do takich regulacji należą:

Więcej

Podmioty sektora niefinansowego – ciąg dalszy

Ustawa z dnia 25 września 1991 r. O przedsiębiorstwach państwowych Dz.U. z 1991 r. Nr 18, poz. 80 z późniejszymi zmianami.

Więcej

Pełne opakowania banknotów

Pełne opakowania banknotów (po 100 i 1000 odcinków)17 są wypłacane bez przeliczania ich zawartości. Kasjer liczy tylko opakowania i pojedyncze banknoty oraz monety. Natomiast klient ma obowiązek przeliczenia przy odbiorze całości wypłaty (także wewnątrz opakowań). Jeżeli ze względów technicznych (duże wypłaty) jest to niemożliwe, klient ma prawo żądać delegowania pracownika banku, aby w jego obecności dokładnie sprawdzić otrzymaną gotówkę. W opra- ktyce klienci nie przeliczają zawartości pełnych opakowań (wiązek, paczek itp.), ponieważ mają całkowite zaufanie do swego banku. W nowoczesnych bankach czynności liczenia banknotów wykonują maszyny do liczenia i weryfikacji liczby

Więcej

Obsługa operacyjna jednostek gospodarczych

Z NBP wyodrębniono bezpośrednią obsługę operacyjną jednostek gospodarczych, tworząc 9 banków kredytowych (komercyjnych), będących obecnie jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa. Mają one charakter uniwersalny, co oznacza,że mogą wykonywać wszystkie czynności przewidziane prawem bankowym. W podobnym kierunku zmierza Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy, chociaż nadal jest uważana przede wszystkim za bank ludności. Bank Handlowy w Warszawie S.A., Polska Kasa Opieki S.A. oraz Bank Rozwoju Eksportu S.A. specjalizują się w obsłudze obrotów zagranicznych, chociaż w pewnym zakresie prowadzą obsługę krajową. Operacje walutowo-dewizowe mogą być wykonywane także przez inne banki, którym przyznano uprawnienia dewizowe. Bank Gospodarki Żywnościowej specjalizuje się w obsłudze rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego3. BGŻ tradycyjnie współpracuje z

Więcej

Czynności ubezpieczeniowe

Czynnościami ubezpieczeniowymi (według art. la ustawy o działalności ubezpieczeniowej) są:

– 1) zawieranie umów ubezpieczenia, reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych bądź zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

Więcej