Obowiązek zapewnienia porównywalności danych porównawczych

Obowiązek zapewnienia porównywalności danych porównawczych, prezentowanych dla poszczególnych składników sprawozdań finansowych, poprzez ich przekształcenie, w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu wynika z przepisów, wydanego na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) – określonych odpowiednio dla poszczególnych rodzajów raportów okresowych w: § 61 ust. 2 i 7, § 62 ust. 2, § 63 ust. 2, § 64 ust. 2 oraz § 65 ust. 2. Wymienione przepisy wskazują na konieczność prezentacji przy wszystkich danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (w przypadku raportów półrocznych i rocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych i rocznych) oraz w skróconym sprawozdaniu finansowym i skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (w przypadku raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych), danych porównywalnych za analogiczne okresy roku poprzedniego, sporządzonych w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za okresy bieżącego roku obrotowego, z uwzględnieniem dodatkowych okresów określonych w ww. przepisach dla bilansów.

Więcej

Karty płątnicze powiązane z rachunkami walutowymi

Każda wypłata dokonywana przy użyciu karty jest rejestrowana automatycznie, a zapis bankomatu stanowi podstawę do obciążania rachunku oszczędnościowo-rozlicze- niowego klienta. Wysokość wypłat bankomatów jest ograniczona. Ustala się umowny limit wypłat oraz okres (cykl), w którym obowiązuje ten limit, np. tydzień. Wypłatę do wysokości zgodnej z przyznanym limitem można podejmować w danym cyklu jednorazowo lub częściami. Każdorazowa wypłata pomniejsza możliwą do wypłaty kwotę w danym cyklu. Ma to na celu zapobieganie ewentualnym wypłatom nie znajdującym pokrycia na koncie. Przyznany limit nie daje jednak podstawy do wypłat powodujących przekroczenie salda konta. Właściciel konta ponosi odpowiedzialność za wypłaty dokonywane za pomocą karty, w szczególności za przekroczenie salda konta.

Więcej

Czynności bankowe

Bank jest jednostką posiadającą osobowość prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym2″.

Więcej

Aktywa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych część 2

– Aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw mogą być wyłącznie następujące aktywa:

– 1) dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy i banki centralne oraz organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem lub których członkiem jest przynajmniej jedno z państw wyżej wymienionych pod warunkiem że będą spełniać poniższe warunki:

Więcej

Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej – dlaczego warto się o nie starać ? – działalność gospodarcza szczecin

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są na pewno jedną z najbardziej atrakcyjnych form wsparcia dla nowych przedsiębiorstw...

Więcej

O Historii pieniądza słów kilka – finanse blog

Pieniądz jakim posługiwano się kiedyś różni się zasadniczo od tego pieniądza jakim posługujemy się dzisiaj...

Więcej

Biuro księgowe Białystok – Brak problemów z fakturami

Brak problemu z fakturami? To biuro księgowe w Białymstoku

Czego boi się każdy przedsiębiorca? Źle wystawionych faktur i jakichkolwiek problemów z urzędem ...

Więcej

W jaki sposób można wziąć kredyt na możliwie najbardziej korzystnych dla nas warunkach ? – kredyt

Praktycznie zewsząd jesteśmy bombardowani przeróżnymi ofertami kredytów oraz pożyczek...

Więcej

Biuro księgowe Lublin – Brak problemów

Problem z księgowością? To tylko biuro w Lublinie

Jeśli jesteśmy osobami które posiadają jakikolwiek problem z księgowością i rozliczenia z urzędem skarbo...

Więcej

Biuro księgowe Gliwice – absolutnie prawdziwi fachowcy

Biuro księgowe w Gliwicach biurem z najwyższej półki.

Wiem, że znajdą się tacy, którzy uważają, iż konkurencja jest naprawdę duża...

Więcej

Pożyczki społecznościowe – czy wkrótce zastąpią bankowość stacjonarną ? – Pożyczki

Co raz większą popularnością na rynku cieszą się internetowe pożyczki społecznościowe...

Więcej

Kariera Youtubera – czy da się z tego żyć ? – reklama na youtube

Już od kilku lat najbardziej popularny na świecie serwis społecznościowy umożliwiający oglądanie filmów video swoich użytkowników , wprowadził opcję zarabiania...

Więcej