Aktywa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych część 2

– Aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw mogą być wyłącznie następujące aktywa:

– 1) dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy i banki centralne oraz organizacje międzynarodowe, których Polska jest członkiem lub których członkiem jest przynajmniej jedno z państw wyżej wymienionych pod warunkiem że będą spełniać poniższe warunki:

– a) papiery wartościowe długoterminowe zostały wyemitowane przez podmiot zaliczony przez agencję Moody’s Inwestors Service Inc. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach Aaa-Bbb.l. lub zostały zaliczone przez agencję Standard and Poor’s Co. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach AAA-BBB+,

– b) papiery wartościowe krótkoterminowe zostały wyemitowane przez podmiot zaliczony przez agencję Standard and Poor’s Co. do kategorii inwestycyjnej mieszczącej się w granicach A1-A2,

– 2) obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

– 3) akcje i obligacje dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,

– 4) jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w instytucjach wspólnego inwestowania,

– 5) depozyty bankowe,

– 6) należności od reasekurantów.

Aktywa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych część 3

Aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych mogą znajdować się w państwach, w których środkiem płatniczym jest waluta, w której ustalone są zobowiązania wynikające z umowy ubezpieczenia, w przypadkach gdy ryzyko, na którego pokrycie tworzone są te rezerwy:

– 1) dotyczy budynku albo budynku wraz z zawartością, o ile zawartość budynku jest objęta tą samą umową ubezpieczenia, a budynek ten znajduje się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

– 2) dotyczy pojazdu zarejestrowanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej,

– 3) wynika z wszelkich zdarzeń związanych z podróżą za granicę Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres do 4 miesięcy,

– 4) wynika z umowy zawartej przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

– 4. Łączna wartość aktywów, o których mowa w pkt. 2, z wyjątkiem aktywów określonych w pkt. 3, nominowanych w jednej walucie obcej, nie może przekraczać 5% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z niżej wymienionymi zastrzeżeniami:

– 1) łączna wartość aktywów o których mowa w pkt. 2, z wyjątkiem aktywów określonych w pkt. 3, nominowanych w euro lub w walucie kraju należącego do Europejskiej Unii Monetarnej, nie może przekraczać 12% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

– 2) łączna wartość aktywów, o których mowa w pkt. 2, nie może przekraczać 12% wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych tworzonych na pokrycie ryzyk innych niż wymienione w pkt. 3.

Ograniczenia o których mowa wyżej nie dotyczą aktywów stanowiących należności od reasekuratorów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>