Aktywa rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Na podstawie delegacji ustawowej Minister Finansów wydal rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 121, poz. 1294) z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. W rozporządzeniu określono następujące warunki jakim powinny odpowiadać aktywa znajdujące się poza granicami kraju:

– 1. Aktywa mogą znajdować się:

– 1) w państwach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, lub

– 2) w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub

– 3) w innych państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska jest związana umowami o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, lub

– 4) w innych państwach, którym agencja Standard and Poor’s Co. nadała maksymalną kategorię inwestycyjną dla papierów długoterminowych mieszczącą się w granicach AAA-BBB+ lub dla papierów wartościowych krótkoterminowych A1-A2, lub

– 5) w innych państwach, którym agencja Moody’s Inwestors Service Inc. nadała maksymalną kategorię inwestycyjną dla papierów wartościowych długoterminowych mieszczącą się w granicach Aaa-Baa.l.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>