Bilans

Bilans to element sprawozdania, w którym zgodnie z ustawą o rachunkowości107 wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych poprzedniego i bieżącego roku obrotowego, w kolejności i w sposób określony w załączniku nr 2 do ustawy o rachunkowości.

– Aktywa

– I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym

– 1. W rachunku bieżącym

– 2. Rezerwa obowiązkowa

– 3. Inne środki

– II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym

– III. Należności od sektora finansowego

– 1, W rachunku bieżącym

– 2. Terminowe

– IV. Należności od sektora niefinansowego

– 1. W rachunku bieżącym

– 2. Terminowe

– V. Należności od sektora budżetowego

– 1. W rachunku bieżącym

– 2. Terminowe

– VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

– VII. Dłużne papiery wartościowe

– 1. Banków

– 2. Budżetu państwa i budżetów terenowych

– 3. Pozostałe

– VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych

– 1. W instytucjach finansowych

– 2. W pozostałych jednostkach

– IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych

– 1. W instytucjach finansowych

– 2. W pozostałych jednostkach

– X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych

– 1. W instytucjach finansowych

– 2. W pozostałych jednostkach

– XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach

– 1. W instytucjach finansowych

– 2. W pozostałych jednostkach

– XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe

– XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym:

– wartość firmy

– XIV. Rzeczowe aktywa trwałe

– XV. Inne aktywa

– 1. Przejęte aktywa – do zbycia

– 2. Pozostałe

– XVI. Rozliczenia międzyokresowe

– 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

– 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>