Cena rynkowa

– Ceną rynkową dla:

– a) aktywów finansowych posiadanych przez bank oraz zobowiązań finansowych, które bank zamierza zaciągnąć jest zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna,

– b) aktywów finansowych, które bank zamierza nabyć oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych jest zgłoszona na rynku bieżąca oferta sprzedaży. Za wiarygodną uznaje się wartość godziwą ustaloną w szczególności drogą55:

– a) wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne,

– b) oszacowania dłużnych instrumentów finansowych przez wyspecjalizowaną niezależną jednostkę świadczącą tego rodzaju usługi, przy czym możliwe jest rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami,

– c) zastosowanie właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego regulowanego rynku,

– d) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nie różniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego,

– e) oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne. si Tamże, art. 28 ust. 5,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>