Czynności bankowe

Bank jest jednostką posiadającą osobowość prawną, która została utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym2″.

Zgodnie z przepisami prawa wykonywane przez banki czynności można podzielić na trzy grupy, a mianowicie na:

– 1) czynności, które wykonywane są wyłącznie przez banki,

– 2) czynności, które zalicza się do czynności bankowych jeśli są wykonywane przez banki,

– 3) inne czynności, które banki mogą wykonywać, poza czynnościami bankowymi. Do pierwszej grupy zalicza się21:

– 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

– 2) prowadzenie innych rachunków bankowych,

– 3) udzielanie kredytów,

– 4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,

– 5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,

– 6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

– Zasady rachunkowości banku

– 7) wydawanie, rozliczanie i umarzanie pieniądza elektronicznego22,

– 8) wykonywanie innych czynności przewidzianych w odrębnych ustawach tylko dla banków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>