Czynności ubezpieczeniowe

Czynnościami ubezpieczeniowymi (według art. la ustawy o działalności ubezpieczeniowej) są:

– 1) zawieranie umów ubezpieczenia, reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych bądź zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu przepisów o pośrednictwie ubezpieczeniowym,

– 2) wypłacanie ustalonych odszkodowań i innych należnych uprawnionym świadczeń z tytułu umów, o których mowa w pkt. 1,

– 3) przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej,

– 4) ustanawianie w drodze czynności cywilno-prawnych zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych, jeżeli są one bezpośrednio związane z zawieraniem umów, o których mowa w pkt. 1,

– 5) ocena ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych oraz umowach gwarancji ubezpieczeniowych,

– 6) ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia,

– 7) ustalanie składek i prowizji ubezpieczeniowych należnych z tytułu zawieranych umów oraz ich egzekwowanie,

– 8) kontrola przestrzegania przez ubezpieczających zastrzeżonych w umowie bądź w ogólnych warunkach ubezpieczeń obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową,

– 9) ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych,

– 10) ustalanie wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań oraz innych świadczeń należnych uprawnionym z umów ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowych,

– 11) prowadzenie postępowań regresowych,

– 12) marketing i reklama w zakresie świadczonych usług ubezpieczeniowych,

– 13) lokowanie środków zakładów ubezpieczeń,

– 14) inne czynności przewidziane na mocy innych ustaw,

– 15) czynności zapobiegania powstawaniu bądź zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych, jeżeli są one wykonywane przez zakłady ubezpieczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>