Dane o posiadanych papierach wartościowych

– Dane o posiadanych papierach wartościowych, z uwzględnieniem:

– 1) papierów wartościowych notowanych na giełdzie,

– 2) papierów wartościowych znajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym,

– 3) papierów wartościowych z nieograniczoną zbywalnością, nie notowanych na giełdzie oraz nie znajdujących się w regulowanym obrocie pozagiełdowym,

– 4) papierów wartościowych z ograniczoną zbywalnością,

– 5) wartości rynkowej papierów wartościowych, w przypadku gdy jest różna od wartości wykazywanej w bilansie,

– 6. informacje o posiadanych udziałach i akcjach, w podziale na jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone, zawierające:

– 1) nazwę i siedzibę jednostek, i przedmiot ich działalności,

– 2) wartość bilansową akcji (udziałów), procent posiadanego kapitału jednostki i udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,

– 3) wartość kapitału własnego jednostki, jej wynik finansowy za rok obrotowy, nieopłaconą przez bank wartość udziału w kapitale jednostki,

– 4) wartość otrzymanych lub należnych dywidend za rok obrotowy oraz stopień udziału banku w zarządzaniu,

– 7. informacje o zmianach wartości dotacji dla oddziałów zagranicznych, z uwzględnieniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeń i zmniejszeń z podziałem na poszczególne podmioty oraz stanu na koniec roku obrotowego,

– 8. dane dotyczące zmian stanu wartości niematerialnych i prawnych:

– 1) zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan na początek roku obrotowego, tytuły zwiększeń i zmniejszeń oraz stan na koniec roku obrotowego,

– 2) wartość obcych wartości niematerialnych i prawnych, używanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy,

– 9. dane dotyczące użytkowanych rzeczowych aktywów trwałych, w szczególności:

– 1) zakres zmian użytkowanych rzeczowych aktywów trwałych, zawierający stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec roku obrotowego,

– 2) wartość obcych wartości środków trwałych używanych na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>