Dane o zobowiązaniach warunkowych i zabezpieczeniach

– Dane o zobowiązaniach warunkowych i zabezpieczeniach, obejmujące:

– 1) wykaz udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym wekslowych oraz innych udzielonych zobowiązań o charakterze gwarancyjnym,

– 2) zestawienie gwarancji i poręczeń emisji udzielonych emitentom, z uwzględnieniem:

– a) nazwy emitentów papierów wartościowych, którym bank gwarantuje przejęcie emisji,

– b) rodzaju gwarantowanych papierów wartościowych,

– c) warunków zawartej umowy gwarancyjnej i wskazanie kwoty, do jakiej bank zobowiążą) się zaangażować w przypadku realizacji umowy gwarancyjnej,

– d) informacji o powiązaniach finansowych, organizacyjnych, personalnych pomiędzy bankiem a podmiotem, któremu bank udzieli! gwarancji,

– e) informacji, czy papiery wartościowe objęte gwarancją są zbywalne, czy znajdują się lub będą skierowane do publicznego obrotu,

– 3) dane o zawartych kontraktach opcji subskrypcji lub sprzedaży akcji zwykłych banku,

– 4) informacje o zaproponowanej wypłacie dywidendy, jeśli nie została ona formalnie zatwierdzona, a także o jakichkolwiek nie ujętych skumulowanych dywidendach z akcji uprzywilejowanych,

– 5) szczegółowe dane o aktywach banku, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań własnych banku oraz zobowiązań strony trzeciej, a także o wartości zobowiązań banku podlegających zabezpieczeniu tymi aktywami,

– 6) informacje na temat nie ujętych w bilansie transakcji z przyrzeczeniem odkupu,

– 7) informacje o udzielonych zobowiązaniach finansowych, w tym o udzielonych zobowiązaniach nieodwołalnych,

– 8) informacje o wartości nominalnej instrumentów bazowych będących przedmiotem kontraktów na instrumenty pochodne, z uwzględnieniem:

– a) rodzajów zawartych kontraktów (opcje, instrumenty zamiany, terminowe instrumenty finansowe),

– b) rodzajów instrumentów bazowych,

– c) podziału według instrumentów bazowych do otrzymania i wydania (sprzedane i nabyte),

Informacje o stosowanych przez bank zasadach rachunkowości zabezpieczeń

Informacje o stosowanych przez bank zasadach rachunkowości zabezpieczeń, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczanie inwestycji w podmiocie zagranicznym, obejmujące co najmniej:

– 1) opis zabezpieczeń,

– 2) opis instrumentów finansowych wyznaczonych jako instrumenty zabezpieczające oraz ich wartość godziwą na dzień bilansowy,

– 3) charakter ryzyka, przed którym bank się zabezpiecza,

– 4) termin, w którym oczekuje się przeprowadzenia prognozowanych transakcji objętych zabezpieczeniem, oraz przewidywany okres, w którym transakcje te wpłyną na wynik finansowy,

– 5) opis prognozowanych transakcji, w odniesieniu do których uprzednio stosowano zasady rachunkowości zabezpieczeń, lecz obecnie bank nie spodziewa się ponownego przeprowadzenia takich transakcji,

– 22. dane na temat znaczących warunków umów dotyczących instrumentów finansowych, które mogą wpływać na wartość, termin i stopień pewności przyszłych przepływów środków pieniężnych, z uwzględnieniem podziału na rodzaje aktywów i zobowiązań finansowych, zarówno bilansowych, jak i pozabilansowych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>