Dwa rozporządzenia z 2002 roku

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2001 r. zmieniają rozporządzenie w sprawie sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpi czeń na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczenio i brokerską oraz kosztów Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura, te minów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczen w terminie (Dz. U. Nr 14, poz. 127), obowiązujące do 31 marca 2002 w którym określono wysokość wpłat w wysokości 0,075%,

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2002 r, w sprawie sokości i sposobu obliczania wpłat zakładów ubezpieczeń na pokrycie k sztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską oraz kos tów funkcjonowania działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biur terminów uiszczenia tych wpłat i wysokości odsetek za ich nieuiszczenie w terminie (Dz. U. Nr 31, poz. 292), obowiązujące od 1 kwietnia 2002 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem zakłady ubezpieczeń wpłacają co miesiąc do końca miesiąca na konto Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zaliczkę na poczet kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską w wysokości 0,075% sumy składek brutto przypisanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który jest uiszczana zaliczka.

Rozliczenie zaliczek dokonywane jest przez Urząd Komisji do dnia 31 sierpnia następnego roku. Jeżeli zostanie stwierdzona nadpłata – to kwota ta zaliczana jest na poczet zaliczek na rok następny. Jeżeli nastąpi konieczność dopłaty – należy dokonać wpłaty w terminie 30 dni po otrzymaniu informacji od Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>