Działalność PBUK

Działalność PBUK jest finansowana przez zakłady ubezpieczeń – członków Biura. Składka członkowska jest ustalana od zainkasowanej składki brutto z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe poza granicami kraju.

Zgodnie z Uchwałą Nr 9/01 Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości składki na 2002 r. i jej podziału między Członków Biura, Zarząd PBUK dokonał rozliczenia składki, a stosowne pisma do poszczególnych zakładów ubezpieczeń zostały przekazane 14 kwietnia 2002 r.

Odpisy na fundusz prewencyjny, bądź koszty prowadzenia działalności prewencyjnej, jeżeli zakład ubezpieczeń nie tworzy funduszu prewencyjnego. Inne koszty na udziale własnym uwzględniane przy kalkulacji składki, w tym:

– koszty zwiększenia odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu składek, regresów i od pośredników,

– przedawnione, umorzone i odpisane należności z tytułu składek w przypadku, gdy wcześniej nie dokonano odpisu aktualizującego wartość należności,

– koszty sądowe wnoszone do sądu i koszty spraw przegranych,

– ujemne różnice kursowe od uregulowanych rozrachunków ubezpieczeniowo-reasekuracyjnych,

– ujemne różnice kursowe z wyceny rozrachunków ubezpieczeniowo-reasekuracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>