Ewidencja papierów wartościowych

Papiery wartościowe w banku w zależności od tego czy stanowią finansowy majątek trwały czy też zaliczone są do portfela papierów wartościowych, są różnie ewidencjonowane. W przypadku papierów zaliczanych do finansowego majątku trwałego, ich ewidencja jest dokonywana na kontach grupy 02 w zespole 0. Poza nimi ewidencja papierów wartościowych jest prowadzona na kontach zespołu 4 bankowego planu kont. Do ewidencji papierów wartościowych:

– a) przeznaczonych do obrotu służą konta grupy 41,

– b) dostępnych do sprzedaży stosuje się konta grupy 42,

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, op. cit., art. 89 ust. 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, op. cit,, ust. 3.

– c) utrzymywanych do terminu zapadalności służą konta grupy 43,

– d) własnych emitowanych przez bank służą konta grupy 46.

– Prowadzona do tych kont ewidencja analityczna powinna umożliwić określenie:

– emitenta,

– rodzaju papieru wartościowego,

– waluty w jakiej papier został wyemitowany,

– ceny nabycia papieru,

– w przypadku papierów dłużnych – ich wartości nominalnej, kwoty nierozliczonego dyskonta lub premii, odsetek.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>