Ewidencjonowanie operacji kredytowych – dalszy opis

Przy stosowaniu metody kredytowania w rachunku bieżącym saldo tego rachunku może być debetowe lub kredytowe. Saldo debetowe oznacza udzielenie przedsiębiorstwu tzw. kredytu w rachunku otwartym. Zadłużenie powstaje w wyniku realizowania przez bank dyspozycji płatniczych kredytobiorcy. Natomiast spłata kredytu wynika z codziennych wpływów na rachunek bieżący. Na tym rachunku koncentrują się operacje przedsiębiorstwa, a przy zmianach zapotrzebowania na kredyt i nierównomiernych wpływach należności, bardziej dogodne jest ich koncentrowanie niż prowadzenie odrębnego rachunku bieżącego i rachunków kredytów. W praktyce bowiem w przedsiębiorstwach występuje najczęściej stałe zadłużenie o nieustannie zmieniającej się wysokości, a kredytobiorca oszczędza na odsetkach, gdyż każdy wpływ zmniejsza automatycznie zadłużenie. Ponadto posługiwanie się jednym rachunkiem umożliwia uproszczenie techniki operacyjnej w banku. W bankach angielskich technika overdraft, czyli kredytowania w rachunku otwartym, jest podstawową formą operacji czynnych.

Schemat 2 podaje przykład księgowania na rachunku bieżącym w związku z udzieleniem i spłatą kredytu otwar- tego w powiązaniu z rachunkiem kredytu przeterminowanego (należności niespłaconych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>