Fundusze podstawowe banku

– Fundusze podstawowe banku obejmują:

– 1) fundusze zasadnicze banku z wyłączeniem akcji i udziałów uprzywilejowanych w zakresie spłaty jakichkolwiek zobowiązań banku z ich tytułu, które stanowią:

– a) w banku państwowym – fundusz statutowy, fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,

SJ Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, op. cit., art. 127, ust. 1. Uchwały Nr 6/2001 KNB z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych…, op. cit., § 4.

– b) w banku w formie spółki akcyjnej – wpiacony i zarejestrowany kapitai zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe,

– c) w banku spółdzielczym – wpiacony fundusz udziałowy oraz fundusz zasobowy i fundusz rezerwowy,

– d) w oddziale banku zagranicznego – zarejestrowany kapitał przeznaczony na działalność oddziału banku w kraju,

– 2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych, a mianowicie:

– a) fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej,

– b) nie podzielony zysk z łat ubiegłych,

– 3) pozycje pomniejszające fundusze podstawowe, które stanowią:

– a) akcje własne posiadane przez bank, wycenione według cen nabycia, pomniejszone o odpisy spowodowane trwałą utratą wartości,

– b) wartości niematerialne i prawne (w roku 2002 r. – 30% ich wartości bilansowej)

– c) nie pokrytą stratę z lat ubiegłych, w tym również stratę w trakcie zatwierdzania,

– d) stratę na koniec okresu sprawozdawczego, obliczoną narastająco od początku roku obrotowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>