Funkcja płatnicza weksla

Z funkcją płatniczą weksla wiąże się możliwość przenoszenia uprawnień wynikających z weksla na dalsze osoby. Prawa z każdego weksla można przenieść przez indos, chyba że wystawca umieścił w treści weksla zastrzeżenie. Indos jest kwalifikowaną cesją, co umożliwia proste i bezzwłoczne przeniesienie praw z weksla na inne osoby, przy solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania wekslowe wszystkich osób podpisanych na wekslu. Indosowanie weksla polega na umieszczeniu na odwrotnej stronie weksla odpowiedniej formuły. Przy indosie pełnym, imiennym brzmi ona: „ustępuję na zlecenie… (osoby fizycznej lub prawnej)”, która stanie się indosatariuszem oraz zawiera podpis indosanta, tj. osoby która weksel odstępuje. Indos in blanco, w odróżnieniu od indosu pełnego, wyraża się jedynie podpisaniem odwrotnej strony weksla przez indosanta można dokonać indosu „na okaziciela”. Mogą być stosowane także inne rodzaje indosu, więc w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej.

Weksel może być dodatkowo zabezpieczony przez poręczenie osoby trzeciej, najczęściej banku, nazywane avalem. Wyraża się ono umieszczeniem na przedniej stronie weksla słowa „poręczam” lub równoznacznego zwrotu (np. gwarantuję, per aval), a poręczyciel odpowiada solidarnie z osobami, które podpisały się na wekslu. Banki udzielają avali odpłatnie. Udzielenie avalu przez bank wymaga zlecenia klienta, które równocześnie powinno zawierać dyspozycję zapłaty za weksel w terminie jego płatności oraz upoważnienie banku do obciążenia rachunku zleceniodawcy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>