Gdzie są lokowane środki ubezpieczycieli?

– Środki ubezpieczycieli mogą być lokowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w:

– 1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i inne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa,

– 2) obligacje jednostek samorządu terytorialnego lub związków tych jednostek, obligacje miasta stołecznego Warszawy i inne instrumenty finansowe emitowane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, związki tych jednostek lub miasto stołeczne Warszawę,

– 3) inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu,

– 4) akcje dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym,

– 5) jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych,

– 6) akcje nie dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym,

– 7) udziały i inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu,

– 8) listy zastawne,

– 9) pożyczki zabezpieczone hipotecznie,

– 10) pożyczki zabezpieczone gwarancjami banku lub innej instytucji finansowej,

– 11) pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie,

– 12) inne pożyczki,

– 13) depozyty bankowe,

– 14) nieruchomości, z wyłączeniem nieruchomości rolnych i nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>