Informacja dodatkowa w raportach kwartalnych część 2

– Ponadto doprecyzowano, iż:

– 1) informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta przedstawia się na dzień przekazania raportu kwartalnego, oraz wskazano jakie informacje na temat akcjonariuszy należy podać,

– 2) zestawienie zmian w stanie posiadania akcji lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta należy zaprezentować w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego,

– 3) informację o postępowaniach przedstawia się odnośnie toczących się postępowań z uwzględnieniem informacji w zakresie:

– a) postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta,

– b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie, oraz w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>