Informacja dodatkowa

II. W dodatkowych informacjach i objaśnieniach ujawnieniu podlegają informacje o aktywach i pasywach, zobowiązaniach pozabilansowych, elementach rachunku zysków i start oraz informacje o zarządzaniu ryzykiem związanym z prowadzoną przez bank działalnością, w zakresie niezbędnym do lepszego zrozumienia sytuacji finansowej i majątkowej, a także wyniku finansowego banku, w szczególności:

– 1. dane o walutowej strukturze aktywów i pasywów,

– 2. dane o źródłach pozyskania depozytów, z uwzględnieniem podziału na branżowe i geograficzne segmenty rynku,

– 3. informacje z zakresu struktury koncentracji zaangażowania banku w poszczególne jednostki, grupy kapitałowe, segmenty rynku branżowe i geograficzne, wraz z oceną ryzyka związanego z tym zaangażowaniem,

– 4. informacje o:

– 1) strukturze należności banku w podziale na poszczególne kategorie, zgodnie z przepisami o tworzeniu rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, z wyszczególnieniem kredytów i pożyczek, lokat w innych bankach i w innych podmiotach finansowych,

– 2) kredytach i pożyczkach, od których bank nie nalicza odsetek,

– 3) aktywach finansowych, z podziałem na:

– a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu,

– b) kredyty i pożyczki udzielone przez bank i wierzytelności własne, nie przeznaczone do obrotu,

– c) inwestycje utrzymane do terminu zapadalności,

– d) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży,

– 4) aktywach finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu wycenianych przez bank w wysokości zamortyzowanego kosztu, jeśli brak możliwości wiarygodnej wyceny wartości godziwej tych aktywów, ze wskazaniem oszacowanej, przybliżonej ich wartości godziwej,

– 5) strukturze zobowiązań banku, z wyszczególnieniem:

– a) depozytów banków i innych podmiotów finansowych,

– b) własnej emisji papierów wartościowych,

– c) weksli własnych,

– d) innych pożyczonych środków, z podziałem według terminów wymagalności w przedziałach: do 1 miesiąca, powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy do 1 roku, powyżej 1 roku do 5 lat, powyżej 5 lal do 10 lat, powyżej 10 lat do 20 lat i powyżej 20 lat,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>