Informacje dodatkowe do bilansu w odniesieniu do kapitałów własnych

W odniesieniu do rozliczeń międzyokresowych należy przedstawić czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe oraz przychody przyszłych okresów, jeżeli są istotne. W odniesieniu do kapitałów własnych należy wykazać w informacji dodatkowej:

– a) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, z wyszczególnieniem akcji uprzywilejowanych,

– b) propozycje podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

W odniesieniu do zobowiązań z tytułu depozytów reasekuratorów należy wykazać zobowiązania określone w walucie polskiej oraz w walutach obcych w podziale na:

– a) zobowiązania wobec jednostek powiązanych,

– b) zobowiązania wobec pozostałych jednostek.

– W odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych należy wykazać:

– a) odrębnie wartość rezerwy na ryzyka niewygasłe, niezależnie od jej wysokości,

– b) rezerwę na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w podziale na grupy ubezpieczeń, jeżeli występuje istotna różnica pomiędzy:

– stanem tej rezerwy na początku okresu sprawozdawczego z tytułu szkód powstałych w poprzednich okresach sprawozdawczych a

– wielkością szkód wypłaconych w ciągu okresu sprawozdawczego z tytułu tych szkód oraz stanem rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego tytułem tych szkód.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>