Informacje dodatkowe do technicznego rachunku ubezpieczeń

W odniesieniu do ubezpieczeń na życie wartość składek przypisanych brutto w okresie sprawozdawczym w podziale na ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie, ze wskazaniem:

– składek indywidualnych,

– składek ubezpieczeń grupowych,

– składek okresowych,

– składek jednorazowych,

– składek z umów ubezpieczenia bezpremiowych,

– składek z umów ubezpieczenia premiowych,

– składek z umów ubezpieczenia, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, jak również wartość świadczeń wypłaconych brutto w okresie sprawozdawczym, saldo rozliczeń z tytułu reasekuracji biernej oraz koszty działalności w podziale na ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie.

W odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych i osobowych składki brutto przypisane w okresie sprawozdawczym, składki brutto zarobione w okresie sprawozdawczym, odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (w tym oddzielne koszty likwidacji szkód), salda rozliczeń z tytułu reasekuracji oraz koszty działalności w podziale na ubezpieczenia bezpośrednie i pośrednie według następujących klas rachunkowych:

– następstwa wypadków i choroba {grupa 1 i 2)

– komunikacyjne – odpowiedzialność cywilna (grupa 10)

– komunikacyjne pozostałe (grupa 3)

– morskie, lotnicze i transportowe (grupy 4, 5, 6, 7)

– od ognia i innych szkód majątkowych (grupy 8, 9)

– odpowiedzialność cywilna (grupy 11, 12, 13)

– kredyt i gwarancje (grupy 14, 15)

– ochrona prawna (grupa 17)

– świadczenie pomocy (grupa 18)

– pozostałe (grupa 16), jak również kwoty składek otrzymanych z obowiązkowych ubezpieczeń OC według grup ubezpieczeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>