Klasyfikacja kapitałów własnych

Kapitały (fundusze) własne banku powinny być dostosowane do rozmiarów działalności banku, gdyż to właśnie od nich zależy bezpieczeństwo ekonomiczne oraz zakres wykonywanej przez bank działalności. W kapitałach własnych wyodrębnione mogą być:

– 1) fundusze podstawowe,

– 2) fundusze uzupełniające.

Ustawodawca“ stwierdza, iż wartość funduszy uzupełniających dla potrzeb norm i granic przewidzianych ustawą prawo bankowe nie może przewyższać funduszy podstawowych banku oraz że fundusze własne banku są pomniejszane o następujące pozycje:

– a) brakującą kwotę rezerw na ryzyko związane z działalnością banku, rozumianą jako różnica pomiędzy wymaganym odrębnymi przepisami a faktycznym poziomem rezerw celowych banku,

– b) inne pomniejszenia funduszy własnych banku określone przez Komisję Nadzoru Bankowego83 a mianowicie zaangażowanie kapitałowe banku (bezpośrednie i pośrednie, poprzez instytucje niefinansowe) w instytucje finansowe i banki, z wyłączeniem sytuacji gdy zaangażowanie banku w danym podmiocie stanowi nie więcej niż 10% funduszy własnych tego podmiotu i nie więcej niż 10% funduszy własnych banku przed pomniejszeniem, wyrażone w postaci:

– posiadanych akcji lub udziałów,

– kwot zakwalifikowanych do zobowiązań podporządkowanych,

– innego zaangażowania kapitałowego w składniki zaliczane do funduszy własnych lub kapitałów tych podmiotów według wartości bilansowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>