Klasyfikacja należności

Należności banku są to kwoty z tytułu złożonych lokat, udzielonych kredytów, pożyczek, skupionych wierzytelności bądź zrealizowanych gwarancji i poręczeń. Poza nimi mogą wystąpić jeszcze należności z tytułu pożyczek podporządkowanych tzn. takich, z tytułu których bank przekazał środki innym jednostkom na okres dłuższy niż 5 lat i zgodnie z zawartą umową nie może ich wycofać wcześniej, a w przypadku upadłości lub likwidacji jednostki może odzyskać je dopiero po zaspokojeniu innych wierzycieli, czyli w ostatniej kolejności.

Należności, z wyłączeniem odsetek (także skapitalizowanych) oraz udzielone zobowiązania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym określone zostały mianem ekspozycje kredytowe71.

Bank dokonuje klasyfikacji ekspozycji kredytowych ustalając skalę ryzyka bankowego z nich wynikającego biorąc pod uwagę dwa niezależne kryteria:

– 1) terminowość spłaty kapitału lub odsetek,

– 2) sytuację ekonomiczno-finansową dłużnika.

– Z tym jednak, że w przypadku ekspozycji kredytowych:

– wobec Skarbu Państwa,

– w postaci należności z tytułu pożyczek i kredytów konsumpcyjnych stosuje się tylko kryterium pierwsze tj. terminowość.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>