Klasyfikacja papierów wartościowych – ciąg dalszy

Dz.U. Nr 118, poz. 754. w okresie pozostałym do końca bieżącego roku obrotowego oraz przez 2 następne lata obrotowe z wyjątkiem przypadku, gdy sprzedaż taka nastąpiła:

– w dniu bliskim terminowi zapadalności,

– po dniu, w którym 90% nominału aktywu finansowego zostało spłacone,

– na skutek zdarzenia, którego nie można przewidzieć.

– Posiadane przez bank papiery wartościowe mogą być papierami:

– 1) dopuszczonymi do publicznego obrotu – przez to rozumie się papiery wartościowe:

– a) w stosunku do których wyrażona została zgoda na ich wprowadzenie do publicznego obrotu lub złożone zostało zawiadomienie, o którym mowa w art. 63 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przy braku sprzeciwu KPWiG,

– b) emitowane przez Skarb Państwa lub NBP

– 2) nie dopuszczonymi do publicznego obrotu – czyli są przedmiotem obrotu odbywającego się na zasadzie umów cywilnoprawnych.

– Dalszy podział papierów wartościowych pozwala wydzielić papiery wartościowe:

– 1) przedstawiające prawo do kapitału czyli akcje, świadectwa udziałowe,

– 2) nie przedstawiające prawa do kapitału – czyli dłużne papiery wartościowe,

– 3) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i certyfikaty inwestycyjne. Poza tym banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach podanych do publicznej wiadomości™. Emisja tych papierów służy gromadzeniu przez bank emitujący środków pieniężnych w złotych lub walucie wymienialnej. Poza tym banki hipoteczne, w oparciu o odrębną ustawę1 mogą emitować hipoteczne lub publiczne listy zastawne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>