Klasyfikacja papierów wartościowych

Papierami wartościowymi w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi są79:

– 1) akcje i obligacje oraz inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów,

– 2) zbywalne prawa majątkowe wynikające z wyżej wymienionych papierów wartościowych,

– 3) inne niż wymienione w pkt 2 prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych wymienionych w pkt 1 i 2 (prawa pochodne).

Papiery wartościowe nabyte przez bank, w zależności od tego jakiemu celowi mają służyć dzieli się na:

– 1) handlowe (przeznaczone do obrotu), czyli takie, które zostały nabyte w celu uzyskiwania korzyści w wyniku krótkoterminowych wahań cen (3 miesiące) do tej grupy zalicza się także te aktywa finansowe, które niezależnie od powodu dla jakiego zostały nabyte – stanowią część portfela wykorzystywanego ostatnio, jak wskazują dowody, do realizacji korzyści wynikających z wahań cen. Pochodne aktywa finansowe są zawsze uznawane za handlowe, z wyjątkiem gdy z założenia i faktycznie są instrumentami zabezpieczającymi,

– 2) dostępne do sprzedaży, to takie, które nie są:

– kredytami udzielonymi przez bank lub wierzytelnościami własnymi,

– aktywami finansowymi utrzymywanymi do terminu zapadalności,

– aktywami finansowymi przeznaczonymi do obrotu,

– 3) utrzymywane do terminu zapadalności, to takie, które mają określony z góry termin zapadalności lub jest on możliwy do określenia a bank zamierza go do tego terminu utrzymać w posiadaniu, z wyjątkiem kredytów udzielonych przez bank i wierzytelności własnych banku. Jeżeli w bieżącym roku obrotowym albo poprzednich 2 latach obrotowych aktywa takie zostały sprzedane, przekazane lub została wykorzystana opcja sprzedaży przed upływem terminu zapadalności lub przeniesiono je do innej kategorii, w ilości większej niż nieznacząca, to żadnych z tej grupy aktywów finansowych, nie można klasyfikować jako utrzymywane do terminu zapadalności

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>