Klient i założenie konta w banku

Banki domagają się od klientów złożenia uwierzytelnionych odpisów lub fotokopii dokumentów określających osobowość prawną danej jednostki oraz pełnomocnictw występujących w jej imieniu osób. W przedsiębiorstwach państwowych będzie to wyciąg z rejestru lub akt erekcyjny, gdy nie podlega ono wpisowi do rejestru, a ponadto nominacje i pełnomocnictwa osób powołanych do dokonywania czynności prawnych. Spółdzielnie składają wyciąg z rejestru sądowego oraz statut spółdzielni. Organizacje społeczne legitymują się odpisem statutu, wyciągiem z rejestru stowarzyszeń i uchwałami upoważniającymi określone osoby do działań prawnych w imieniu organizacji. Dla osób fizycznych rachunki są otwierane na podstawie dowodu osobistego (zob. s. 98). Ponadto podmioty gospodarcze przedkładają bankowi zaświadczenie o wpisie do odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej, koncesję lub inny równoznaczny dokument i zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego-

Klient zapoznaje się z bankowym regulaminem dla posiadaczy rachunków bankowych, określającym prawa i obowiązki stron, który jest szczegółowym rozwinięciem umowy rachunku bankowego zawieranej między klientem a bankiem. Najczęściej klient otrzymuje równocześnie odpowiedni regulamin i pisemnie potwierdza zapoznanie się z jego treścią.

We wniosku o otwarcie rachunku podaje się wzory podpisów i nazwiska osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem, wszystkie zaś późniejsze dokumenty w obrocie z bankiem muszą być podpisywane w identyczny sposób. Pracownicy banku porównują wszystkie następne podpisy ze złożonymi wzorami i jeżeli zauważą różnicę w sposobie podpisywania innych dokumentów, to mogą odmówić wykonania dyspozycji. Dotyczy to zarówno zewnętrznego wyglądu podpisu, jak i użytej pieczątki.

Zamknięcie rachunku bankowego może być dokonane na wniosek posiadacza rachunku lub jego jednostki nadrzędnej, na podstawie decyzji władz sądowych i prokuratorskich, a także z inicjatywy banku. Jednakże stosownie do art. 730 Kodeksu cywilnego bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>