Kontrola poprawności rozliczenia zmian

Jeżeli zakład przyjął nowe zasady rachunkowości w odniesieniu do już posiadanych aktywów (np. przyjętych w leasing finansowy środków trwałych) to skutki zmian wynikające z ich zastosowania wprowadza do ksiąg rachunkowych roku 2002, pod datą 1.01.2002, jako pierwszą operację tego roku.

Rozliczanie zmian dotyczących bilansu powinno nastąpić w sposób sprawdzalny. Dla kontroli poprawności rozliczenia zmian celowe jest sporządzenie zestawienia obrazującego skutki zmian zasad rachunkowości, oraz stan aktywów i pasywów w poszczególnych pozycjach przed i po uwzględnieniu zmian. Dostosowanie danych wykazywanych w rachunkach technicznych i ogólnym rachunku zysków i strat winno nastąpić pozaksięgowo.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów prezentowaną per saldo nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi figurującą w przychodach przyszłych okresów w bilansie sporządzonym na dzień kończący rok obrotowy 2001 należy pozostawić w tych przychodach, biorąc pod uwagę możliwość jej rozliczenia w ciągu 2002 r., zaś pozostałą, nie rozliczoną część tej nadwyżki odpisać na przychody finansowe na dzień kończący rok obrotowy 2002 i wykazać w sumie zbiorczej w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” ogólnego rachunku zysków i strat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>