Koszty działalności ubezpieczeniowej

Premie i rabaty na udziale własnym łącznie ze zmianą stanu rezerw pozycja VI technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osob wych oraz pozycja VII technicznego rachunku ubezpieczeń życiowyc

W pozycjach tych wykazuje się premie i rabaty wypłacane lub zaliczane os bom ubezpieczonym, uprawnionym lub uposażonym zgodnie z umową ubezpi czenia. W tej pozycji wykazuje się również kwoty zaliczone do wypłaty w okres’ sprawozdawczym, wypłacone lub przypadające do wypłaty na rzecz ubezpiecz nego, uprawnionego łub uposażonego, włączając w to kwoty przeznaczone zwiększenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych lub przeznaczone do zmni szenia przyszłych składek, w stopniu w jakim te kwoty stanowią przeniesień nadwyżki lub zysku osiągniętego z całej działalności łub jej części, po odpisan kwot uwzględnionych w poprzednich okresach sprawozdawczych, które nie wymagane. Rabaty (bonifikaty) obejmują ulgi lub częściowy zwrot składek wy kających z przebiegu poszczególnych umów ubezpieczenia. Wielkość pre i rabatów (bonifikat) należy ujmować osobno, jeśli są to wartości znaczące.

Koszty działalności ubezpieczeniowej – pozycja VII technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych i pozycja VIII technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>