Koszty i straty oraz przychody i zyski

Banki wykonując określone przepisami prawa czynności ponoszą określone koszty i uzyskują przychody. Pod pojęciem kosztów i strat rozumie się1:

– uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,

– o wiarygodnie oszacowanej kwocie,

– w formie zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia zobowiązań i rezerw, które spowodują zmiany w kapitale własnym w inny sposób niż poprzez wycofanie przez udziałowców.

– Natomiast za przychody i zyski uznaje się’2:

– uprawdopodobnione zwiększenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych,

– o wiarygodnie oszacowanej kwocie,

– w formie zwiększenia wartości aktywów lub zmniejszenia zobowiązań i rezerw, które spowodują zwiększenia w kapitale własnym w inny sposób niż poprzez dopłaty przez udziałowców.

Koszty ponoszone przez banki i uzyskiwane przez nie przychody można podzielić, w zależności od tego, jakiego okresu dotyczą na:

– koszty i przychody dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego,

– koszty i przychody rozliczane w czasie, czyli dotyczące innych okresów sprawozdawczych niż okres, w którym powstały, co jest związane z tym, że moment ponoszenia kosztów lub moment otrzymania przychodów nie zawsze pokrywa się z okresem, którego one faktycznie dotyczą.

Koszty i przychody banku, dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego ujmowane są w księgach rachunkowych według podmiotów, dla których realizowane są operacje oraz przedmiotu tych operacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>