Księgi rachunkowe banku – ciąg dalszy

Księgi pomocnicze są elementem ksiąg uszczegółowiającym i uzupełniającym zapisy dokonane na kontach księgi głównej. Oznacza to, iż obowiązuje w nich ujęcie zdarzeń w porządku systematycznym. Zapisy w nich dokonane muszą być uzgodnione z saldami i zapisami na kontach księgi głównej, bez względu na to czy będą one w postaci wyodrębnionego systemu ksiąg, zbiorów kont czy komputerowych zbiorów danych. Księgi pomocnicze prowadzone są w bankach dla operacji kredytowych, depozytowych, papierami wartościowymi oraz operacji pozabilansowych, ale tak jak w innych jednostkach dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z pracownikami, kosztów i przychodów.

Zestawienia obrotów i sald w banku sporządzane są na koniec każdego dnia operacyjnego na podstawie zapisów dokonywanych na poszczególnych kontach. Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych musi wykazywać rachunkową zgodność z księgą główną oraz obrotami dziennika. Natomiast zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych powinno być zgodne z obrotami dziennika. Minister Finansów określił w rozporządzeniu, iż zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych sporządzone na:

– 1) koniec dnia operacyjnego“, powinno zawierać:

– a) symbole lub nazwy kont,

– b) obroty narastająco i salda na początek dnia operacyjnego, obroty za dany dzień oraz obroty narastająco i salda na koniec dnia operacyjnego,

– c) sumy obrotów narastająco wszystkich kont na początek dnia operacyjnego, za dany dzień i na koniec dnia,

– 2) dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych37, powinno posiadać:

– a) symbole lub nazwy kont,

– b) salda na dzień otwarcia kont syntetycznych, obroty za okres od początku roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz salda na dzień zamknięcia kont syntetycznych,

– c) sumę sald na dzień otwarcia kont syntetycznych, obrotów za okres od początku roku do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych, która powinna być zgodna z liczonymi w sposób ciągły obrotami dziennika i sumą sald na dzień zamknięcia kont syntetycznych.

“ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, op. cit., § 16 ust. 2,

Wynika z tego, iż Minister Finansów wymaga obecnie innej formy zestawienia obrotów i sald sporządzonego na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Forma ta umożliwia łatwe określenie zmian jakie wystąpiły w ciągu roku obrotowego w poszczególny cli pozycjach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>