LOKATY – KONTYNUACJA

– 3. W pozycji B. III. 3 aktywów – „udziały we wspólnych przedsięwzięciach loka cyjnych” ujmuje się w przypadku powierzenia środków zakładu ubezpieczę' innym podmiotom do wspólnego inwestowania. W przypadku powierzeni środków zakładu ubezpieczeń podmiotom powiązanym z zakładem ubezpie czeń udziały te ujmuje się odpowiednio w pozycji B. II. 3 aktywów bilansu.

– 4. W pozycji B. III. 4 aktywów – „pożyczki zabezpieczone hipotecznie” ujmu je się pożyczki, dla których głównym zabezpieczeniem jest ustanowion hipoteka. W pozycji tej uwzględnia się pożyczki zabezpieczone hipoteką nawet jeżeli są zabezpieczone dodatkowo polisami.

– 5. W pozycji B. III. 5 aktywów – „pozostałe pożyczki” ujmuje się pożyczki w tym pożyczki dla ubezpieczonych, których głównym zabezpieczenie jest polisa.

– 6. W pozycji B. III. 6 aktywów – „lokaty terminowe w instytucjach kredyto wych” ujmuje się depozyty terminowe w bankach i innych instytucjac’ przyjmujących depozyty i udzielających kredytów, W pozycji tej nie ujmu je się bankowych tytułów wierzytelnościowych do depozytów, np. certyfi katów depozytowych, bonów oszczędnościowych – papiery te ujmuje si odpowiednio w pozycji II. 2 lub w pozycji III. 2 aktywów bilansu w zależno ści, czy stanowią one lokatę w jednostkach powiązanych czy też nie. Środki na rachunkach bankowych nie zdeponowane na określony termin wykazuje się w pozycji E. II aktywów bilansu, nawet jeżeli są oprocentowane.

|7. W pozycji B. III. 7 aktywów – „pozostałe lokaty” ujmuje się lokaty, które nie zostały uwzględnione w pozycjach B. III. od 1 do 6. W pozycji tej ujmuje się m.in. depozyty nieprawidłowe nie stanowiące lokaty w jednostce powiązanej. Jeżeli wartość lokat wykazanych w pozycji B. III. 7 aktywów bilansu przekracza 5% ogółem pozycji B aktywów bilansu „lokaty”, winna być wyszczególniona w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego z uwzględnieniem ich wartości i struktury rodzajowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>