Należne wpłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – kontynuacja

Wysokość składki wnoszonej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wyliczana jest od zainkasowanych składek brutto głównego oddziału. W roku 2002 obowiązują dwa rozporządzenia:

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie wysokości procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat (Dz. U. Nr 36, poz. 417), gdzie określono wysokość składki na poziomie 1,6% – obowiązuje do 31 marca 2002 r.

– rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające wyżej wymienione rozporządzenie (Dz. U. Nr 31, poz. 290) w którym określono że, od 1 kwietnia 2002 r. obowiązuje składka w wysokości 1,0%.

Skiadki piacone są w okresach kwartalnych, aktualnie do 25-go dnia na stępnego miesiąca po kwartale. Nadzór ubezpieczeniowy został ustanowiony na podstawie art. 82 ust. ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Utworzony Państwowy Urzą Nadzoru Ubezpieczeń był centralnym organem administracji państwowej Ustawą z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowa niu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podpo rządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253 został zniesiony Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń (art. 1 ust. 1 pk 1 lit. f), natomiast z dniem 1 kwietnia 2002 r. utworzono centralny orga administracji rządowej – Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Em rytalnych (art. 3 ust. 1).

Statut Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych zost opublikowany jako załącznik do zarządzenia nr 6 Ministra Finansó z dnia 28 marca 2002 r. (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 22).

Zadaniem nadzoru ubezpieczeniowego jest ochrona interesów osob ubezpieczonej i zapobieganie sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie b dzie w stanie wypłacać ubezpieczonemu należnego świadczenia.

Nadzór nad działalnością zakładów ubezpieczeń i pośredników ube pieczeniowych polega w szczególności na: podejmowaniu działań mającyc na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku ubezpieczę i ochronę ubezpieczonych, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działa ności brokerskiej i agencyjnej, kontroli prowadzenia działalności prz zakłady ubezpieczeń i brokerów.

Koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i brokerską pon szą zakłady ubezpieczeń, a należności z tytułu nadzoru podlegają egzek cji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Sposób obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru, proporcjonalm do składki przypisanej brutto, terminy uiszczenia wpłat oraz wysoko odsetek za niedotrzymanie terminu wpłat określa, w drodze rozporządź nia, po zasięgnięciu opinii organu nadzoru, minister właściwy do spra instytucji finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>