Należne wpłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny został utworzony na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma osobowość prawną. Do zadań tego Funduszu należy głównie wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów i odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, w przypadkach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej w art. 51 ust. 2,3,4 i 6.

Jednolity tekst statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego według stanu prawnego na dzień 13 lutego 2002 r. został opublikowany w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2002 r, (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 5, poz. 26).

Członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, prowadzące działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dochodami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego są między innymi wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie wyżej wymienionych ubezpieczeń obowiązkowych.

Wysokość obowiązujących wpłat określa minister właściwy do spraw instytucji finansowych w drodze rozporządzenia, w którym ustalona jest wysokość procentu składki zainkasowanej brutto wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu oraz terminy wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, wydając rozporządzenie, uwzględnia zagwarantowanie płynności finansowej Funduszu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>