„nowej” – dotyczącej składek przypisanych po 1 stycznia 2002 r.

– .4.3.2. Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia

W regulacji dotyczącej rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świad- zenia nie znalazł się przepis o możliwości zmniejszania rezerw o zwroty, regrey i wszelkie odzyski (w tym również odzyski ze sprzedaży pozostałości po szko- ach), a taka właśnie zasada była stosowana przez zakłady ubezpieczeń.

Wprowadzona zmiana może wpłynąć na znaczne zwiększenie rezerw, roblem nie jest ostatecznie rozwiązany, bowiem zakłady ubezpieczeń powo- ują się na art. 60 pkt ld dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grud- ia 1991 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowa- ych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń (91/674/EEC) wska- ujący, że:

„Kwoty możliwe do odzyskania na skutek przejęcia praw ubezpieczających obec osób trzecich (subrogacja) lub prawa własności do ubezpieczonego maiku po wypłaceniu odszkodowania, zmniejszają rezerwę na nie wypłacone dszkodowania szacuje się je zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Jeżeli powyż- ze kwoty są istotne, należy je przedstawić w informacji dodatkowej do sprawo- dania finansowego”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>