Obowiązek zapewnienia porównywalności danych porównawczych

Obowiązek zapewnienia porównywalności danych porównawczych, prezentowanych dla poszczególnych składników sprawozdań finansowych, poprzez ich przekształcenie, w przypadku emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu wynika z przepisów, wydanego na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) – określonych odpowiednio dla poszczególnych rodzajów raportów okresowych w: § 61 ust. 2 i 7, § 62 ust. 2, § 63 ust. 2, § 64 ust. 2 oraz § 65 ust. 2. Wymienione przepisy wskazują na konieczność prezentacji przy wszystkich danych zawartych w sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (w przypadku raportów półrocznych i rocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych i rocznych) oraz w skróconym sprawozdaniu finansowym i skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (w przypadku raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych), danych porównywalnych za analogiczne okresy roku poprzedniego, sporządzonych w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za okresy bieżącego roku obrotowego, z uwzględnieniem dodatkowych okresów określonych w ww. przepisach dla bilansów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>