Organ nadzoru ubezpieczeniowego

Do nieruchomości klasyfikowanych jako lokaty zalicza się grunty własne, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki lub części budynków, budowle, lokale oraz inwestycje budowlane i zaliczki na ich poczet, a także prawa majątkowe, w tym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, pod warunkiem, że aktywa te:

– utrzymywane są przez zakłady ubezpieczeń w celu uzyskania w długim okresie pożytków z wynajmu lub innych korzyści ekonomicznych,

– nie są przeznaczone na potrzeby własne zakładu ubezpieczeń.

Powyższe lokaty winny być dokonane w walucie, w jakiej ustalane są zobowiązania z umów ubezpieczenia, z tytułu których tworzy się odpowiednie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe.

Lokaty powinny być zróżnicowane z uwzględnieniem właściwego rozproszenia ryzyka dotyczącego rodzaju lub obsługujących bądź użytkujących je podmiotów gospodarczych.

Organ nadzoru ubezpieczeniowego może, w przypadku dokonywania lokat w akcje lub udziały przedsiębiorstw, zwłaszcza zależnych, zakazać nabycia dalszych udziałów zakładu ubezpieczeń w tym przedsiębiorstwie lub ograniczyć zakres udziału, jeżeli może to zagrozić gospodarce finansowej zakładu ubezpieczeń.

Zwiększone obowiązki sprawozdawcze (w porównaniu do określonych rozporządzeniem w sprawie zasad rachunkowości) mają zakłady ubezpieczeń będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Obowiązki te zostały określone rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz o prospektach (wymienionymi w pkt 4 i 5 we wstępie do niniejszego opracowania).

Dokonywanie wyceny według zasad dopuszczonych ustawą o rachunkowości

W załączniku nr 6/3 do rozporządzenia o prospektach w brzmieniu obowiązującym od 31 marca 2002 r. dotyczącym okresu sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się w 2002 r., określającym „Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i porównywalnych danych finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych i porównywalnych skonsolidowanych danych finansowych, o których mowa w rozporzą dzeniu, dla emitentów papierów wartościowych będących zakładami ubezpieczeń”, wprowadzono obowiązek dokonywania wyceny lokat i podawania wartości:

– nieruchomości – według „wartości nabycia (kosztu wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat których wartość uległa umorzeniu” – nota 3 do poz. III. 1 aktywów,

– udziałów lub akcji w jednostkach powiązanych – „należy dodatkowo wykazać wartość nabycia (koszt wytworzenia) lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie w wartości godziwej, wartość godziwą lokat w przypadku gdy lokaty wykazywane są w bilansie według wartości nabycia oraz wartość dotychczasowych odpisów umorzeniowych lokat, których wartość uległa umorzeniu” – nota 4 do poz. III. 2 aktywów,

– innych lokat finansowych – według wyżej cytowanych zasad – nota 5 do poz. III. 3 aktywów.

Powyższe oznacza, że niezależnie od przyjętych zasad wyceny lokat dla potrzeb sprawozdań przedstawianych organowi nadzoru ubezpieczeniowego, dla potrzeb sprawozdawczości dot. obrotu publicznego konieczne jest dokonywanie wyceny według obu zasad dopuszczonych ustawą o rachunkowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>