Podatek dochodowy

Ustawa w art. 37 stanowi, że tworzy się rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w celu uwzględnienia występujących przejściowo różnic między wykazaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości od podstawy opodatkowania.

Wartość podatkowa aktywów to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy opodatkowania podatku w razie uzyskania z nich korzyści ekonomicznych.

Wartość podatkowa pasywów to ich wartość księgowa pomniejszona o kwoty związane z danym składnikiem pasywów, które w przyszłości pomniejszą podstawę podatku dochodowego.

Obliczanie podatku odroczonego odbywa się w kilku etapach, a mianowicie: Etap I obliczanie różnic przejściowych dla poszczególnych składników aktywów i pasywów ujętych w bilansie

Etap II obliczanie kwoty podatku odroczonego poprzez pomnożenie różnicy przejściowej przez przewidywaną stawkę podatkową dla okresu, w którym dany składnik aktywów zostanie zrealizowany lub zobowiązanie zostanie rozliczone

Etap III ujęcie w bilansie aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego tzn. w bilansie należy ująć wszystkie zobowiązania z tytułu odroczonego podatku, a aktywa tylko do wysokości w jakiej zostanie zrealizowany dochód do opodatkowania, wymaga więc to bieżącej weryfikacji aktywów Etap IV ujęcie w rachunku zysków i strat, lub kapitale własnym zmiany stanu aktywów lub zobowiązań z tytułu podatku odroczonego między bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia. Zmiana stanu podatku odroczonego powinna zmniejszać lub zwiększać zysk lub stratę netto w rachunku zysków i strat

Etap V prezentacja podatku w bilansie oraz rachunku zysków i strat dokonywana jest oddzielnie, chyba że bank ma na uwadze możliwość kompensaty wielkości aktywów i zobowiązań w celu uwzględnienia w bilansie tylko wartości netto”.

Różnice przejściowe to różnice między wartością bilansową danego składnika aktywów lub pasywów a jego wartością podatkową. Różnice przejściowe mogą być:

– a) dodatnie, czyli takie różnice, które podlegają w przyszłości opodatkowaniu,

– b) ujemne, czyli różnice, które są możliwe w przyszłości do potrącenia.

Z dotychczasowych rozważań wynika, iż rezerwę lub aktywa z tytułu odroczonego podatku należy tworzyć gdy transakcja doprowadziła do powstania różnicy przejściowej w momencie początkowego ujęcia składników aktywów lub pasywów w księgach i wpłynęła na wynik finansowy brutto lub dochód do opodatkowania. Natomiast gdy nie wpłynęła nie należy tworzyć rezerwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>