Podejście wzorcowe

Należy jednak zauważyć, iż rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych, podając zasadę jaką należy się kierować przy sporządzaniu danych porównywalnych, nie określa w sposób szczegółowy sposobu postępowania przy zapewnianiu porównywalności danych, uwzględniającego odmienne przyczyny zmian zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności spowodowanych wdrażaniem nowych regulacji wynikających ze zmian przepisów, dlatego korzystając z art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości (przepis ten pozwala na stosowanie MSR w obszarach nieuregulowanych przepisami i krajowymi standardami rachunkowości) emitent może, przyjąć zasadę (politykę) rachunkowości odnośnie sposobu zapewnienia porównywalności danych, posłużyć się dodatkowo postanowieniami MSR 8 „Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości” o ile są one zgodne z zasadą wskazaną w ww. rozporządzeniu.

Podejście wzorcowe, przedstawione w MSR 8, odnoszące się do zapewniania porównywalności danych w sytuacji zmian zasad (polityki) rachunkowości wskazuje, że zmianę zasad (polityki) rachunkowości należy zastosować z mocą wsteczną, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie ma możliwości rozsądnego ustalenia kwoty wszelkich wynikających ze zmiany korekt odnoszących się do ubiegłych okresów. Wszelkie korekty wynikające ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości powinny zostać wykazane jako korekty bilansu otwarcia wyniku z lat ubiegłych. Należy dokonać przekształcenia danych porównawczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to niewykonalne ze względów praktycznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>