Podmiotami sektora finansowego są:

– 1) w przypadku rezydenta:

– a) bank centralny czyli NBP,

– b) pozostałe monetarne instytucje finansowe czyli takie instytucje, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów i/lub bliskich substytutów depozytów od podmiotów innych niż monetarne instytucje finansowe’“1 oraz udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek,

– c) instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne – instytucje oferujące ochronę ubezpieczeniową (produkty ubezpieczeniowe) i realizujące swoje cele i zadania poprzez przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń), funkcjonujące w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzące działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej1“ oraz instytucje, których przedmiotem działalności jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego, działające w oparciu o ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych’“.

Do tej grupy nie są zaliczane jednostki działające w sferze ubezpieczeń społecznych oraz jednostki sprawujące nadzór nad instytucjami ubezpieczeniowymi i funduszami emerytalnymi, które są finansowane z budżetu państwa.

– d) pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego – instytucje finansowe, których podstawową działalnością jest pośrednictwo finansowe realizowane poprzez zaciąganie zobowiązań w formach innych niż gotówka, depozyty i/lub substytuty depozytów w jednostkach instytucjonalnych innych niż monetarne instytucje finansowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>