Podmioty sektora instytucji rządowych i samorządowych

Podmiotami sektora instytucji rządowych i samorządowych zarówno w przypadku rezydenta jak i nierezydenta są:

– a) instytucje rządowe szczebla centralnego – wszystkie ministerstwa i instytucje centralne, których kompetencje obejmują zwykle cale terytorium ekonomiczne kraju, z wyjątkiem zarządzania funduszami ubezpieczeń społecznych,

Podsektor ten obejmuje centralne organy administracji rządowej i podległe jednostki organizacyjne, których działalność finansowana jest z budżetu państwa. Do podsektora tego należą:

– organy władzy publicznej, organy administracji rządowej (w tym wojewodów i urzędy wojewódzkie), organy kontroli państwowej ochrony państwowej i ochrony państwa, sądy (w tym komornicy sądowi), trybunały,

– państwowe szkoły wyższe i średnie specjalistyczne oraz inne szkoły ponadpodstawowe czy placówki oświatowe, jeżeli są zakładane przez właściwego ministra, centralny organ administracji rządowej lub wojewodę, a ich działalność finansowana jest z budżetu państwa,

– państwowe instytucje kultury, pomocy społecznej,

– służby, straże, inspekcje, działające pod zwierzchnictwem wojewody,

– Polską Akademię Nauk,

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, utworzone przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,

– kluby i biura poselskie,

– instytucje, których działalność finansowana jest z budżetu państwa, jak Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Państwowy Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami, Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i in.,

– państwowe zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych oraz środki specjalne gromadzone przez państwowe jednostki budżetowe,

– państwowe fundusze celowe, z wyjątkiem zaliczonych do podsektora funduszy ubezpieczeń społecznych, m.in. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Kombatantów, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Promocji Twórczości,

– agencje tworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu w celu wykonywania zadań publicznych. Należą do nich: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, Agencja Techniki i Technologii, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

– b) instytucje samorządowe – jednostki samorządowe będące odrębnymi jednostkami instytucjonalnymi, których kompetencje obejmują tylko lokalne części terytorium ekonomicznego kraju, z wyjątkiem lokalnych oddziałów funduszy ubezpieczeń społecznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>