Pojęcia definiujące składniki aktywów i pasywów

Z przedstawionej wcześniej klasyfikacji aktywów i pasywów wynika potrzeba omówienia nowych pojęć tam zawartych.

Do najważniejszych definicji z punktu widzenia wyceny należą te, które zostały wprowadzone znowelizowaną ustawą i aktami wykonawczymi, a mianowicie: inwestycje, aktywa finansowe, aktywa pieniężne, instrumenty finansowe, instrumenty kapitałowe, zobowiązania, zobowiązania finansowe, rezerwy.

– INWESTYCJE“ to:

– aktywa nabyte w celu uzyskania w przyszłości korzyści ekonomicznych na skutek przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, a także z transakcji handlowej,

– aktywa finansowe,

– nieruchomości,

– wartości niematerialne i prawne,

– inne składniki, które nie są użytkowane przez jednostkę.

– AKTYWA FINANSOWE'” to:

– aktywa pieniężne,

– instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki,

– wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

– AKTYWA PIENIĘŻNE“ to:

– krajowe środki płatnicze,

– waluty obce i dewizy,

– inne aktywa finansowe (np: lokaty bieżące, lokaty terminowe, bony pieniężne, bony skarbowe itp.), w tym naliczone odsetki od aktywów finansowych.

– INSTRUMENTY KAPITAŁOWE to:

– kontrakty, z których wynika prawo do majątku jednostki, pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wszystkich wierzycieli,

– zobowiązanie się jednostki do wyemitowania lub dostarczenia własnych instrumentów kapitałowych,

– udziały,

– akcje zwykłe,

– niektóre rodzaje akcji uprzywilejowanych,

– warranty,

– opcje na akcje własne (subskrypcji lub zakupu).

– INSTRUMENTY FINANSOWE to:

– kontrakty powodujące powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązań finansowych albo instrumentów kapitałowych u drugiej,

– należności (np.: z tytułu kredytów, pożyczek),

– papiery wartościowe, w tym dłużne,

– instrumenty pochodne,

– leasing finansowy.

– ZOBOWIĄZANIA” to obowiązki:

– wykonania świadczeń wynikające z przeszłych zdarzeń,

– o wiarygodnie ustalonej wartości,

– które spowoduj ą wykorzystanie aktywów uosabiaj ących korzyści ekonomiczne.

– ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE to:

– zobowiązanie do wydania aktywów finansowych, albo wymiany instrumentu finansowego z inną jednostką na niekorzystnych warunkach,

– depozyty,

– otrzymane kredyty i pożyczki,

– zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,

– naliczone odsetki od zobowiązań finansowych,

– zobowiązania z tytułu wystawionych czeków lub weksli własnych,

– zobowiązania inne finansowe np.: z tytułu pochodnych instrumentów finansowych.

– REZERWY to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>