Pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Dodatkowo do środków własnych zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w formie towarzystwa, w dziale pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, zalicza się środki w wysokości 50% nie opłaconych dopłat, których towarzystwo może zażądać od ubezpieczonych na podstawie statutu, wartość tych środków nie może przekroczyć 50% obliczonego marginesu wypłacalności.

Ustawa przewiduje, że na wniosek zakładu ubezpieczeń i na podstawie przedstawionych przez zakład dowodów organ nadzoru, w drodze decyzji, może wyrazić zgodę na zaliczenie do środków własnych innych wartości określonych w art. 45a, ust. 3.

Wzory wyliczania marginesu wypłacalności oraz środków własnych na ich pokrycie (deklaracja wypłacalności) znajdują się w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów o sprawozdawczości.

Zgodnie z art. 63 ustawy o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń jest obowiązany posiadać aktywa w wysokości nie niższej niż wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Aktywa te powinny spełniać następujące warunki:

– powinny być dokonane w walucie, w której ustalane są zobowiązania z umów ubezpieczenia, z tytułu których tworzy się odpowiednie rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,

– powinny być w odpowiedni sposób zróżnicowane, tak aby nie były one związane z jednym rodzajem aktywów lub jednym podmiotem,

– termin ich wymagalności powinien odpowiadać terminowi wymagalności zobowiązań z umów ubezpieczenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>