Pokrycie rezy skapitalizowanych rent

W pozycji tej ujmuje się przychody z lokat stanowiących pokrycie reze na skapitalizowaną wartość rent oraz rezerwy na premie i rabaty (łącznie skutkami przeszacowania lokat długoterminowych).

Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym – pozycja III technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz pozycja IV technicznego rachunku ubezpieczeń na życie

W pozycji tej zakłady ubezpieczeń wykazują w sumie ogólnej: opłaty za cesje, należne wpłaty za wystawienie certyfikatów, zaświadczeń i duplikatów dowodu ubezpieczenia, należne odsetki za nieterminowe opłacenie składek, odsetki od depozytów zatrzymanych przez cedentów, zmniejszenie odpisów aktualizujących należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników, wpływy z tytułu należności ubezpieczeniowych uprzednio odpisanych na wynik, umorzone i przedawnione zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, różne opłaty manipulacyjne, pozostałe przychody techniczne, dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków ubezpieczeniowo-reasekuracyjnych (zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy o rachunkowości). Odszkodowania i świadczenia – pozycja IV technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i pozycja V technicznego rachunku ubezpieczeń na życie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>