Pranie pieniędzy – dalszy opis

Banki, które dokonują operacji, zwłaszcza operacji gotówkowych, zobowiązane są do identyfikacji tożsamości klienta oraz przechowywania powyższych informacji wraz z dowodami księgowymi przez okres 5 lat. Obowiązek ten dotyczy operacji bankowych, których wartość przekracza 200 min zł lub równowartość tej sumy w walutach obcych. Obowiązek identyfikacji klienta dotyczy osób fizycznych i prawnych występujących w tych transakcjach. Tożsamość osób fizycznych należy sprawdzać na podstawie dowodów osobistych lub paszportów. Ponadto banki mają obowiązek prowadzenia rejestru tych operacji, w których odnotowują:

– tożsamość i adres osoby, która fizycznie dokonuje wpłaty

– tożsamość i adres osoby, w imieniu której dokonywana jest transakcja

– tożsamość i adres beneficjenta

– numery rachunków bankowych związanych z transakcją, o ile istnieją

– rodzaj transakcji

– oznaczenie banków uczestniczących w transakcji

– datę dokonania transakcji

– kwotę transakcji

– dane osoby (imię, nazwisko, stanowisko, podpis), która zarejestrowała powyższe informacje.

Jeżeli w związku z realizacją operacji bankowej, bez względu na wysokość dokonywanej transakcji, powzięte zostanie uzasadnione podejrzenie wskazujące, iż dokonuje się operacji prania pieniędzy, bank zobowiązany jest zawiadomić o tym miejscowe organa prokuratury.

Zarządzenie nakłada na banki obowiązek opracowania wewnętrznych programów przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy. Do najważniejszych sposobów, dzięki którym bank może zapobiegać temu procederowi jest poznanie techniki tych nielegalnych praktyk i zachowanie ostrożności wobec nieznanych klientów. Oceniając operacje nowych lub nieznanych klientów należy brać pod uwagę ich treść w stosunku do charakteru ich działalności, na przykład: wysokie wpłaty gotówkowe w stosunku do rodzaju prowadzonej działalności, niewystarczające lub podejrzane informacje o treści przeprowadzanych operacji, zamierzone rozdrabnianie kwot operacji, aby nie sięgały one poziomu podlegającego szczególnej kontroli (200 min zł) itp. Pracownicy bankowi mający bezpośrednią styczność z klientem (np, kasjerzy, dysponenci rozliczeń) powinni być przeszkoleni w zakresie stosowanych sposobów prania pieniędzy. Szkolenie należy prowadzić nieustannie i dbać o jego aktualność. Intensywne i skuteczne zwalczanie procederu prania pieniędzy będzie świadczyć o wiarygodności polskich banków wkraczających na rynki zagraniczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>