PRAWOZDAWCZOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ

Zakłady ubezpieczeń sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z wymo- ami rozdziału 5 ustawy o rachunkowości.

Ze względu na szczególny charakter działalności tych jednostek zakres in- ormacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym zakładów ubezpieczeń ostał określony w załączniku nr 3 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z:

– bilansu,

– technicznego rachunku ubezpieczeń majątkowych i osobowych lub technicznego rachunku ubezpieczeń na życie,

– ogólnego rachunku zysków i strat,

– zestawienia zmian w kapitale własnym,

– rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą bezpośrednią,

– dodatkowych informacji i objaśnień.

Jak wynika z powyższego zakłady ubezpieczeń zamiast „Rachunku zysków strat” sporządzają dwa sprawozdania: rachunek techniczny i ogólny, nato- iast rachunek przepływów pieniężnych mogą sporządzać tylko jedną metodą bezpośrednią.

Sprawozdania finansowe zakładów ubezpieczeń, kwartalne i roczne, dla potrzeb nadzoru ubezpieczeniowego

Zakres sprawozdawczości sporządzanej przez zakłady ubezpieczeń okre- a rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie asad sporządzania kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych przedsta- ianych organowi nadzoru przez zakłady ubezpieczeń, formy tych sprawozdań raz sposobu potwierdzania przez zarząd zgodności tych sprawozdań ze anem faktycznym (Dz. U. Nr 52, poz. 459),

Z rozporządzenia tego wynika obowiązek sporządzania przez zakłady bezpieczeń sprawozdań finansowych w pełnym zakresie określonym ustawą rachunkowości również za okresy kwartalne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>