Prowadzenie ksiąg rachunkowych – kontynuacja

W praktyce częściej stosowanym (w systemach informatycznych) jest rozwiązanie drugie,

– 7) sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. Powyższe szczegółowe wymagania, a także ogólne wymagania wynikające z ustawy o rachunkowości32 są podstawą do określenia polityki rachunkowości banku, za którą odpowiedzialny jest zarząd33.

– Oznacza to potrzebę określenia:

– dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów (najczęściej tych okresów jest dwanaście, ale coraz

– 31 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. z sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, op. cit., § 6 ust. 2.

– 33 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, op. cit., art. 10.

– 33 Tamże. art. 4 ust. 5. częściej okresem sprawozdawczym jest jeden dzień, co oznacza, że tych okresów jest 365 lub 366),

– metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w zakresie w jakim ustawa i rozporządzenie pozostawiły prawo wyboru,

– sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, czyli zakładowego planu kont, wykazu ksiąg, opisu systemu przetwarzania danych,

– systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe bank prowadzi w siedzibie centrali (scentralizowana księgowość) lub w siedzibie jednostek organizacyjnych banku (zdecentralizowana księgowość). Z tym, że w przypadku określonym w ustawie o rachunkowości34, księgi mogą być prowadzone w siedzibie jednostki powiązanej z bankiem. Oznacza to niemożliwość zlecenia usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych innym podmiotom. Banki dokonują otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>