Przepływy z działalności lokacyjnej

– I. Wpływy

– 1. Zbycie nieruchomości

– 2. Zbycie udziałów, akcji, w jednostkach powiązanych

– 3. Zbycie udziałów, akcji, w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

– 4. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz spłata pożyczek udzielonych tym jednostkom

– 5. Realizacja dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki

– 6. Likwidacja lokat terminowych w instytucjach kredytowych

– 7. Realizacja pozostałych lokat

– 8. Wpływy z nieruchomości

– 9. Odsetki otrzymane

– 10. Dywidendy otrzymane

– 11. Pozostałe wpływy z lokat

– II. Wydatki

– 1. Nabycie nieruchomości

– 2. Nabycie udziałów, akcji w jednostkach powiązanych

– 3. Nabycie udziałów, akcji w pozostałych jednostkach oraz jednostek uczestnictwa, i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych

– 4. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez jednostki powiązane oraz udzielenie pożyczek tym jednostkom

– 5. Nabycie dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez pozostałe jednostki

– 6. Nabycie lokat terminowych w instytucjach kredytowych

– 7. Nabycie pozostałych lokat

– 8. Wydatki na utrzymanie nieruchomości

– 9. Pozostałe wydatki na lokaty

– III. Przepływy pieniężne netto z działalności lokacyjnej (I-II)

– C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

– I. Wpływy

– 1. Wpływy netto z emisji akcji oraz dopłat do kapitału

– 2. Kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych

– 3. Pozostałe wpływy finansowe

– II. Wydatki

– 1. Dywidendy

– 2. Inne niż, wypłata dywidend, wydatki z tytułu podziału zysku

– 3. Nabycie akcji własnych

– 4. Spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych

– 5. Odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych

– 6. Pozostałe wydatki finansowe

– III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)

– D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.IH. ± C.III)

– E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych, w tym:

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

– F. Środki pieniężne na początek okresu

– G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują zakres informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>