RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda bezpośrednia)

– A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

– I. Wpływy

– 1. Wpływy z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej

– 1.1. Wpływy z tytułu składek brutto

– 1.2. Wpływy z tytułu regresów i zwrotów odszkodowań brutto

– 1.3. Pozostałe wpływy z działalności bezpośredniej

– 2. Wpływy z reasekuracji biernej

– 2.1. Wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach

– 2.2. Wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach reasekuratorów

– 2.3. Pozostałe wpływy z reasekuracji biernej

– 3. Wpływy z pozostałej działalności operacyjnej

– 3.1. Wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego

– 3.2. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty

– 3.3. Pozostałe wpływy

– II. Wydatki

– 1. Wydatki z tytułu działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej

– 1.1. Zwroty składek brutto

– 1.2. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

– 1.3. Wydatki z tytułu akwizycji

– 1.4. Wydatki o charakterze administracyjnym

– 1.5. Wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej

– 1.6. Pozostałe wydatki z działalności bezpośredniej oraz reasekuracji czynnej

– 2. Wydatki z tytułu reasekuracji biernej

– 2.1. Składki zapłacone z tytułu reasekuracji

– 2.2. Pozostałe wydatki z tytułu reasekuracji biernej

– 3. Wydatki z pozostałej działalności operacyjnej

– 3.1. Wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego

– 3.2. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych i rzeczowych składników aktywów trwałych innych niż lokaty

– 3.3. Pozostałe wydatki operacyjne

– III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>