Rachunki pomocnicze cześć 2

W tym przypadku jest to numer konta bankowego „Gazety Bankowej”, na który przyjmuje ona wpłaty za prenumeratę. Pierwszy element numeru oznacza X Oddział PKO BP w Warszawie. Jeśli klient banku ma kilka rachunków w ramach różnych kont bilansowych, to wszystkie rachunki otrzymują ten sam numer porządkowy 801317 (drugi element). Trzeci i następne elementy numeru rachunku bankowego określa się na podstawie odpowiednich symboli kont i subkont. Numer rachunku bankowego jest niejako skrótem adresu bankowego, w związku z tym wypełniając dokumenty bankowe trzeba zwracać uwagę na zachowanie kolejności i ścisłości numeracji.

Otwarcie rachunku bankowego i zawarcie umowy o rachunek bankowy następuje na podstawie odpowiedniego wniosku (formularz bankowy), podpisanego z ramienia danej osoby prawnej przez osoby uprawnione do składania w jej imieniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. Upoważnienie to musi wynikać z właściwego rejestru publicznego lub innych dokumentów, np. uchwał, nominacji, pełnomocnictw. Dla prywatnych podmiotów gospodarczych wynika to z przedkładanego wyciągu z rejestru handlowego.

Jeżeli dany podmiot nie podlega wpisowi do rejestru handlowego, należy przedstawić odpis karty rejestracyjnej, do którego dołącza się odpis umowy spółki, gdy dane przedsiębiorstwo ma formę prawną spółki. Jednostki spółdzielcze reprezentuje przynajmniej dwóch członków zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik ujawniony w rejestrze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>