Rachunkowość zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych

W przypadku zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych innych niż wymienione wyżej skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego przed zmianami przepływów środków pieniężnych wykazywane dotąd w kapitale z aktualizacji wyceny należy odnieść do wyniku finansowego w okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływa na wynik finansowy.

Bank zaprzestaje stosowania rachunkowości zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, odnosząc do wyniku finansowego skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego, które były wykazywane w kapitale z aktualizacji wyceny, jeśli zaistnieją poniższe zdarzenia:

– a) instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, jego wykorzystywanie dobiega końca lub następuje jego realizacja,

– b) zabezpieczenie przestaje speiniać kryteria stosowania rachunkowości zabezpieczeń,

– c) bank nie przewiduje realizacji powziętego zobowiązania lub przeprowadzenia prognozowanej transakcji.

– 3. Zabezpieczenie inwestycji netto w podmiocie zagranicznym należy rozliczać jak zabezpieczenia przepływów środków pieniężnych:

– a) skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego, które uznano za skuteczne zabezpieczenie należy ująć w kapitale z aktualizacji wyceny,

– b) skutki wyceny instrumentu zabezpieczającego, które uznano za nieskuteczną należy odnieść do wyniku finansowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>